Algemene voorwaarden

Fitdans BV is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-/ dans-/bewegingsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Artikel 1. Begrippen
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Fitdans BV voor beoefening van sport-bewegingsactiviteiten. Activiteit: Personal Training, groepslessen en individuele (zelfstandige) lessen. Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Fitdans BV schriftelijk overeenkomen dat Fitdans BV activiteiten die de deelnemer heeft afgesproken zal verzorgen aan deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Fitdans BV voor het deelnemen aan een activiteit. Ieder gebruik van de diensten van Fitdans BV geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan de specifieke activiteit, personal training, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Fitdans BV te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten van de personal training starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Fitdans BV door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fitdans BV meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Fitdans BV bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Fitdans BV alsook de deelnemer. Voor groepslessen waar vrije inloop van toepassing is geldt voorgaand niet. Wel moet deelnemer rekening houden met het maximaal toegestane deelnemers. Bij volle groepslessen zal deelnemers niet gecompenseerd worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Fitdans BV rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Fitdans BV bepaald. Fitdans BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fitdans BV niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Deelnemer erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf schriftelijk dan wel per email moeten worden gemeld. Indien de annulering korter dan 24 uur plaatsvindt worden de volledige kosten in rekening gebracht. Het recht de afspraak later in te halen is dan tevens verloren gegaan.
In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling door Fitdans BV, is het mogelijk om het programma en/of abonnement en/of overeenkomst te “bevriezen”. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met medisch bewijs. De bevriezing duurt maximaal 3 maanden. Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in de lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient deelnemer schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Fitdans BV aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Fitdans BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fitdans BV is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fitdans BV niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fitdans BV georganiseerde activiteiten. Fitdans BV is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij activiteiten uitsluitend en alleen voor eigen risico zal uitvoeren. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Fitdans BV wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Fitdans BV aanbiedt. De deelnemer is jegens Fitdans BV aansprakelijk wanneer Fitdans BV op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer. Deelnemer vrijwaart Fitdans BV voor schade die hij/zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Vrijwaring
Deelnemer vrijwaart Fitdans BV voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fitdans BV toerekenbaar is. Indien Fitdans BV uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is deelnemer gehouden Fitdans BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fitdans BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan Fitdans BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 8. Ontbinding
Fitdans BV is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 40 kilometer van Veghel. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd. Deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lesgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 3 maanden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fitdans BV meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fitdans BV gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fitdans BV te voldoen. Op de diensten van Fitdans BV is BTW van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Fitdans BV gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fitdans BV. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fitdans BV is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van trainer behoudt Fitdans BV het recht desbetreffende activiteit te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 12. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fitdans BV aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
Fitdans BV dankt u voor het vertrouwen dat u in haar stelt en beloofd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Fitdans is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Fitdans BV is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitdans BV gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Fitdans BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Fitdans BV te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fitdans BV voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Fitdans BV. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fitdans BV. Alle door Fitdans verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Fitdans BV zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fitdans BV ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fitdans zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fitdans BV. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Fitdans BV is gevestigd. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16. Proeflessen
Bij het afnemen van een proefles, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Als men na het volgen van een proefles besluit om een abonnement af te sluiten bij Fitdans BV, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de eerst volgende factuur. Besluit men om geen abonnement te nemen, worden deze kosten niet gerestitueerd.

Menu