Algemene voorwaarden

Fitdans BV is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-/ dans-/bewegingsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen; individueel én in groepsverband, fysiek en “online” (Video-On Demand en live streaming)

Artikel 1. Begrippen

 1. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Fitdans BV voor beoefening van sport- en/of bewegingsactiviteiten. Het deelnemerschap is strikt persoonlijk en Fitdans BV is bevoegd om aan deelnemer te vragen zich te identificeren met een geldig rijbewijs of paspoort, met enkel als doel te verifiëren of de natuurlijk persoon inderdaad deelnemer is van Fitdans BV.
 2. Gebruiker: Fitdans BV
 3. Activiteit: Personal Training, groepslessen en individuele (zelfstandige) lessen.
 4. Anamneseformulier: Facultatieve vragenlijst over lichamelijke gesteldheid van deelnemer bedoeld om Fitdans BV optimaal in staat te stellen persoonsgericht maatwerk te verlenen aan deelnemer op alle dienstverleningsgebieden van Fitdans BV.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Fitdans BV schriftelijk overeenkomen dat Fitdans BV activiteiten die de deelnemer heeft afgesproken zal verzorgen aan deelnemer.
 6. Medisch bewijs; Medisch bewijs is een bewijs verleend door een in Nederland geregistreerde arts. Paramedici als fysiotherapeut, chiropractor, diëtist e.a. zijn geen artsen.
 7. Fitdans App: Deelnemer verplicht zich bij inschrijving bij Fitdans BV de Fitdans App te activeren en te gebruiken en accepteert bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk de Fitdans Applicatie als hoofdcommunicatiemiddel en handelt hiernaar door periodiek deze te controleren op nieuwe berichten. Fitdans hanteert een voor alle deelnemers te raadplegen app protocol, waarin Fitdans de privacy van deelnemers op basis van de AVG waarborgt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Fitdans BV voor het deelnemen aan een activiteit.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier sluit deelnemer met Fitdans BV een overeenkomst tot het verrichten van diensten en stemt deelnemer uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en aan de deelnemer is verstrekt.
 3. Bij een digitale ondertekening van het inschrijfformulier worden deze digitaal aangeboden en is daarmee aan de deelnemer verstrekt.
 4. De Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de ontvangstbalie en ze zijn te raadplegen op de website van Fitdans BV.
 5. Ieder gebruik van de diensten van Fitdans BV geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
 6. Iedere deelnemer dient zich voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
 7. Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

 1. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient deelnemer, alvorens deel te nemen aan de specifieke activiteit ‘personal training’, en nadat deelnemer het inschrijfformulier heeft ondertekend een intakegesprek te hebben gehad.
 2. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Fitdans BV te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten van de personal training starten.
 3. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens van deelnemer dient deelnemer per omgaande aan Fitdans BV door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

 1. Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fitdans BV meedelen wanneer en waar de deelnemer voor het intakegesprek verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd.
 2. Indien door welke omstandigheid dan ook een tijdstip voor een intakegesprek, specifieke activiteit ‘personal training’ niet kan doorgaan is Fitdans BV bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van tevoren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Fitdans BV als ook voor de deelnemer. Voor groepslessen, waar vrije inloop van toepassing is, geldt het voorgaande niet. Wel moet deelnemer rekening houden met het maximaal toegestane deelnemers.
 3. Deelnemer dient zich voor de groepslessen voor aanvang van de groepsles via de Fitdans App aan te melden. Zonder aanmelding in de Fitdans App, zal de toegang tot de groepsles worden ontzegd door medewerkers van Fitdans BV. In samenspraak met de deelnemer zal door de Fitdans medewerker bezien worden of gelet op de groepsgrootte alsnog deelname mogelijk is.
 4. Bij volle groepslessen zullen deelnemers niet gecompenseerd worden.
 5. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld en niet is komen opdagen voor de betreffende les of korter dan 2 uur voor aanvang zich afmeldt dan worden “no-show”-kosten in rekening gebracht. De actuele no-show-kosten staan vermeld op de tarievenlijst van Fitdans of zijn op te vragen aan de balie.

Artikel 5. Fitdans App

 1. Fitdans hanteert de Fitdans App als hoofdcommunicatiemiddel.
 2. In de Fitdans App zit een persoonlijk en afgesloten deel waar de overeenkomsten, facturen, persoonlijke informatie, registratie van deelname en veel meer beschikbaar zijn.
 3. Alle aankondigingen, wijzigingen en annuleringen worden in de Fitdans App gepubliceerd.
 4. De Fitdans App wordt tevens ingezet voor trainings- en voedingsprogramma’s die de deelnemer volgt. Indien niet anders aangegeven door Fitdans zijn deze gegevens in de Fitdans App terug te vinden.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Op Fitdans BV rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Fitdans BV bepaald.
 2. Fitdans BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fitdans BV niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 3. Deelnemer erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf schriftelijk dan wel per email moeten worden gemeld. Indien de annulering korter dan 24 uur plaatsvindt worden de volledige kosten in rekening gebracht. Het recht de afspraak later in te halen is dan tevens verloren gegaan.
 4. In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, of ziekte, zulks ter beoordeling door Fitdans BV, is het mogelijk om het programma en/of abonnement en/of overeenkomst te “bevriezen”. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met medisch bewijs. De bevriezing duurt maximaal 3 maanden.
 5. De bevriezing kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden en vangt aan op het moment dat volledig wordt voldaan aan de gestelde eisen voor bevriezing.
 6. Na de afgesproken periode van bevriezing met een maximum van 3 maanden wordt het abonnement automatisch weer actief zonder berichtgeving aan de deelnemer.
 7. Betaling van het abonnement loopt door en wordt niet opgeschort. Deze vindt plaats conform afgesloten overeenkomst.
 8. Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in de lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 9. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient deelnemer schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen. Alleen het gebruik van zelf meegebrachte matjes is toegestaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Fitdans BV aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Fitdans BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Fitdans BV is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 3. Fitdans BV is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fitdans BV georganiseerde activiteiten.
 4. Fitdans BV is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 5. Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij activiteiten uitsluitend en alleen voor eigen risico zal uitvoeren. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
 6. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Fitdans BV wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Fitdans BV aanbiedt.
 7. De deelnemer is jegens Fitdans BV aansprakelijk wanneer Fitdans BV op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer.
 8. Deelnemer vrijwaart Fitdans BV voor schade die hij/zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
 9. Deelnemer is adequaat verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. Deelnemer vrijwaart Fitdans BV voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvoor Fitdans BV niet aansprakelijk is. Dat is onder meer het geval wanneer de oorzaak van de schade in alle redelijkheid niet te wijten is aan Fitdans BV.
 2. Indien Fitdans BV desondanks uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is deelnemer gehouden Fitdans BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fitdans BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan Fitdans BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van deelnemer.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden en opschortingsrecht

 1. Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fitdans BV meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. 7 dagen voor start van de volgende periode moeten de overeengekomen bedragen betaald zijn.
 2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fitdans BV gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling door Fitdans BV ontvangen is.
 3. Totdat de verschuldigde betaling op de rekening van Fitdans BV is bijgeschreven, gedurende welke periode de opschorting van kracht is, zal de looptijd van de overeenkomst onveranderd blijven en derhalve niet met de periode gedurende welke de opschorting heeft geduurd, worden verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
 4. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient deelnemer deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fitdans BV te voldoen.
 5. Op de diensten van Fitdans BV is BTW van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 6. Indien door onvoorziene omstandigheden en door de jaarlijkse prijsindexering de kosten stijgen is Fitdans BV bij aanvang van elk kalenderjaar gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te op te zeggen.
 7. Deelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor de betaling van het abonnement. Fitdans stuurt geen facturen voor de overeengekomen betalingsverplichtingen. De facturen kunnen geraadpleegd worden in de Fitdans App.

Artikel 10. Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), ontbinding en opzegging

 1. Bij het niet tijdig voldoen van de (financiële) verplichtingen door deelnemer, ontvangt deelnemer een herinnering om binnen vijf werkdagen alsnog aan de (financiële) verplichtingen te voldoen.
 2. Na verloop van die vijf werkdagen ontvangt deelnemer een laatste aanmaning om zonder buitengerechtelijke kosten binnen veertien dagen alsnog aan diens financiële verplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan deelnemer in verzuim geraakt en Fitdans BV de vordering ter incasso uit handen geeft aan de Gerechtsdeurwaarder.
 3. De Gerechtsdeurwaarder zal in opdracht van Fitdans BV overgaan tot het betrekken van deelnemer in rechte door een dagvaarding te laten
 4. De vordering zal vervolgens bij niet voldoen van alle (buitengerechtelijke) kosten én wettelijke rente aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechtbank, sector civiel, Kamer voor Kantonzaken.
 5. Fitdans BV behoudt zich daarnaast het recht voor om bij niet tijdige nakoming van de verplichtingen door deelnemer, de overeenkomst tot het verrichten van diensten zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden zonder verder enige verplichting van Fitdans BV tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
 6. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden, waarbij uitdrukkelijk geen uitzicht is op toekomstige deelname aan een les, met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Veghel. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd.
 7. Deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lesgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht en vangt pas aan nadat volledig wordt voldaan aan de gestelde eisen hiervoor.

Artikel 11. Ziekmelding

 1. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fitdans BV.
 2. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 12. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Bij ziekte van trainer behoudt Fitdans BV het recht desbetreffende activiteit te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.
 4. Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.
 5. Bij de erkende basisschoolvakanties hanteert Fitdans BV aangepaste roosters voor alle lessen en zijn reeds inbegrepen in de afgesloten abonnementen. De deelnemer wordt hiervoor niet gecompenseerd.

Artikel 13. Bijzondere omstandigheden

 1. Bij een officieel door de overheid ingestelde lock-down ingeval van buitengewone omstandigheden, zoals een pandemie, die voor Fitdans BV van toepassing is, worden onmiddellijk alle abonnementen “on hold” gezet (gepauzeerd) en wordt de verloren tijd na de lock-down weer ter beschikking gesteld. Betalingen worden niet opgeschort.
 2. Bij een lock-down langer dan 60 dagen is opschorting van de betalingen mogelijk. De administratiekosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen per handeling € 25,-. Hiervoor dient deelnemer zelf een schriftelijk verzoek in te dienen,
 3. Bij opschorting van de betalingen voor een periode langer dan 6 maanden wordt bij hervatting de tarieven geïndexeerd met de CPI-index. Een negatieve indexering wordt niet toegepast.

Artikel 14. Gezondheid

 1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fitdans BV aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

 1. Fitdans BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is bij de uitvoering van haar activiteiten.
 2. Fitdans BV hecht groot belang aan het waarborgen van fundamentele rechtsnormen en gedragsregels die gebaseerd zijn op integriteit, vertrouwelijkheid, respect voor de persoonlijke levenssfeer en elementaire omgangsvormen.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt deelnemer uitdrukkelijk er mee in dat Fitdans BV de beschikking krijgt over de NAW gegevens (na controle van identiteitsbewijs) van deelnemer alsmede diens telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Deze gegevens worden door Fitdans BV vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen en zullen nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van deelnemers ter beschikking worden gesteld aan derden.
 5. De gegevens worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitdans BV
 6. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie (waaronder promotiemateriaal) omtrent Fitdans Bv te verzenden, wanneer deelnemer daarvoor uitdrukkelijk op het inschrijfformulier toestemming heeft gegeven.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken, website, banners, source codes, en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fitdans BV voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Fitdans BV.
 3. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fitdans BV.
 4. Alle door Fitdans verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Fitdans BV zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fitdans BV ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
 5. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fitdans zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement

 1. De gedragsregels en – indien van toepassing – huishoudelijk reglement van Fitdans BV maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden en worden geacht als hier herhaald en ingelast te worden
 2. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden betekent dus tevens dat deelnemers zich hebben te houden aan de gedragsregels en huishoudelijk reglement van Fitdans BV.

Artikel 18. Proeflessen

 1. Bij het afnemen van een proefles, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. Als deelnemer na het volgen van een proefles, binnen een periode van 2 weken, besluit om een abonnement af te sluiten bij Fitdans BV, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de eerstvolgende factuur.
 3. Wanneer deelnemer besluit om geen abonnement te nemen, worden deze kosten niet gerestitueerd.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij proeflessen.

Artikel 19. Geschillen

 1. Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fitdans BV.
 2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.
 3. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.
Chat openen
1
Scan de code
Appen met Fitdans
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?